By Strain Type

Highway420

Amnesia OG

$16.00$269.00
Sativa

By Strain Type

Highway420

Crown Reserve

$11.00$255.00
Indica

By Strain Type

Highway420

Doc’s OG

$20.00$300.00
Indica

By Strain Type

Highway420

Gelato #33

$11.00$255.00
Indica

By Strain Type

highway420

Larry OG

$8.00$212.00
Indica Hybrid

By Strain Type

Highway420

Mr. Clean

$8.00$212.00
Sativa Dominant Hybrid

By Strain Type

Highway420

Orange Cake

$8.00$212.00
Indica

By Strain Type

Highway420

Phoenix Lights

$11.00$212.00
Sativa Hybrid

By Strain Type

Highway420

Pomelo

$11.00$255.00
Sativa

By Strain Type

Highway420

Strawberry Cough

$16.00$269.00
Sativa

By Strain Type

Highway420

Twisted Sauce: Hope’s Cookies .5G

$23.00
Indica Hybrid

By Strain Type

Highway420

V Kush

$20.00$300.00
Indica